Szukaj
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Start › Projekty › Wsparcie Osób z Autyzmem
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail:
 
 
Centrum Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Mierosławskiego 9A
80-430 Gdańsk
tel. 779 722 104
centrumgdansk@spoa.org.pl

 
Wsparcie Osób z Autyzmem
 
 

 

Projekt realizowany w latach 2009-2010
WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM

 

 

ilustracja ilustracja

 

PROJEKT

 

Projekt systemowy pt. „Wsparcie osób z autyzmem” – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6.

 

 

Cel projektu                                                                                                                                                                                         

Projekt ma charakter pilotażowy. Obejmuje zarówno bezpośrednią pracę z Osobami z Autyzmem (beneficjanci ostateczni) jak i współpracę w skali ogólnopolskiej, nad   wypracowaniem Koncepcji Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla Osób z Autyzmem (OzA) w latach 2010-2013.

 

Cele szczegółowe

a)        analiza sytuacji OzA w skali kraju;

b)        analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin;

c)        zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla grupy liczącej 250 OzA w 8 regionach;

d)        wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem, poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń;

 

Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010r. Kierownikiem projektu z ramienia PFRON jest Bożena Sopniewska.

 

 

Rezultaty  twarde i miękkie

 

Rezultaty Twarde

1.Opracowanie i wydanie w 200 egzemplarzach „Koncepcji Systemu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej OzA”

2. Objęcie grupy 250 OzA profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej

3. Skierowanie grupy 15 OzA do ZAZ lub WTZ

4. Podjęcie przez 3 osoby pracy w ZPCH

5. Zatrudnienie 1 osoby w podmiocie sektora ekonomii społecznej

6. Wydanie podręcznika TTAP - 1000 egzemplarzy oraz 22 zestawów akcesoriów wg instrukcji

7. Wydanie 22 certyfikatów dla pracowników organizacji

 

Rezultaty miękkie

Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:

Ø   - okonanie diagnozy funkcjonalnej;

Ø   określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności;

Ø   rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie;

Ø   wzrost koncentracji, uwagi i zadaniowości;

Ø   zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych;

Ø   zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji;

Ø   nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji;

Ø   zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej;

Ø   zwiększenie poczucia odpowiedzialności;

 

Wśród rodziców i otoczenia OzA:

Ø   wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia OzA;

Ø   nowe zdefiniowanie osoby niepełnosprawnej w życiu zawodowym i społecznym;

Ø   wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu

 

W NGO’s uczestniczących w projekcie:

Ø   wzrost wiedzy i umiejętności kadr w ramach prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA;

Ø   profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych jako placówek zajmujących

się włączeniem społecznym OzA;

 

ZADANIA

 

Fundacja SYNAPASIS ma za zadanie prowadzić proces wypracowywania koncepcji i jest odpowiedzialna   - wspólnie z innymi organizacjami   - za osiągniecie merytorycznych rezultatów projektu.

Wszystkie organizacje partnerskie prowadzą bezpośrednią pracę z dorosłymi osobami z autyzmem. Zadaniem partnerów jest skontaktowanie się z jak największą liczbą osób z autyzmem w danym województwie, przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, udzielenie im wsparcia w różnych formach, a następnie opisanie dla każdej osoby jej indywidualnej, dalszej ścieżki rozwoju społecznego i zawodowego.

 

Prace pilotażowe mają na celu uzyskanie jak najwięcej informacji na temat liczby osób ze Spektrum Autyzmu, wkraczających w dorosłość. Zależy nam na określeniu jakie są proporcje jeśli chodzi o liczbę osób z Zespołem Aspergera, zbadanie jakie są szanse na zatrudnienie osób z autyzmem i innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi (CZR) oraz wypracowanie na tej podstawie Koncepcji Systemu Wspierania Aktywizacji Społecznej i Zawodowej całej populacji osób z autyzmem.

 

Zespół   w Warszawie będzie miał bezpośredni kontakt z rodzinami. Szczegółowe wytyczne opracuje Zespół Metodyczny. Jego zadaniem będzie także wypracowanie dokumentacji obowiązującej w pilotażu, przygotowanie testu TTAP, prowadzenie doradztwa dla terapeutów w organizacjach partnerskich oraz prowadzenie szkoleń.

 

Zespół terapeutów realizować będzie rekrutację OzA, prowadzenie wywiadów mających na celu ocenę ich sytuacji oraz rozmowy z rodzicami.

Jednym z elementów zbierania informacji będzie przeprowadzanie badania testem TTAP. Jest to jedno z tych narzędzi, które zostanie odgórnie narzucone jako obowiązujące, przy przeprowadzaniu wywiadu z każdą OzA dla wszystkich partnerów w projekcie. Oprócz zbierania informacji na temat umiejętności, bardzo ważne jest również zbieranie informacji na temat motywacji OzA.

 

 

 

 

Partnerzy projektu :

 

 

Fundacja SYNAPSIS - Warszawa

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu - Wrocław

KTA Oddział w Szczecinie, Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Osób z Autyzmem

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” - Opole  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFUTURO” - Poznań  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” - Zielona Góra  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym - Gdańsk   

Stowarzyszenie Św. Celestyna - Mikoszów k. Strzelina  

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

 

 

 

 

ilustracja      ilustracja    ilustracja  

ilustracja     ilustracja ilustracja

   ilustracja     ilustracja   ilustracja

         

 

 
 
Projekt i wykonanie Excelo. / Powered by excelo true CMS system.
Polityka prywatności
 
Zastrzeżenia prawne